Založ si blog

Nepohodlná pravda o vianociach

Mnohí tvrdia, že vianoce sú sviatkami lásky, pokoja, radosti, rodiny a pohody. Pravdou však je, že zatiaľčo sa vianočná výzdoba, recepty a počet hostí v tieto dni mení naozaj pravidelne, v človeku, ktorý tvrdí, že nimi oslavuje narodenie Spasiteľa, sa dodnes nezmenilo smerom k Ježišovi vôbec nič, alebo len veľmi málo. Po ohlásení lásky, pokoja a radosti začne každý robiť presný opak toho, čo hlása: ženy začnú nekonečné upratovanie, nákupy, pečenie, obchody sa predbiehajú v lákaní zákazníkov, začne sa nekonečné okrikovanie detí, poniektorí muži absolvujú nekonečné postávanie pred obchodmi, čakajúc na ženy, deti sú ponechané vo väčšine prípadov samé na seba, alebo okrikované stresovanými a frustrovanými rodičmi. Nik v pravde nesvedčí, ani nežije pokoj, vieru ani lásku, iba človekom prikázaný a naprogramovaný chaos, stres, netrpezlivosť, hádky a nech sa nik neurazí, aj povinné oslavy v kostoloch. Čo za sviatok, či tradícia vianoce naozaj sú? Čo o nich hovorí Boh? Čo sa nimi vlastne oslavuje a prečo, aká pravda sa nimi zakrýva a k čomu vedie?

Ako som už spomenula, väčšina ľudí tvrdí, že vianoce sú kresťanskou tradíciou. Ale toto vôbec nie je pravda a je zarážajúce, koľkí ľudia lož hlásajú a koľké masy jej veria, a to bez akéhokoľvek dôkazu. Písmo o ničom takom nikde nehovorí, ani neučí. Pozrime sa však najprv na samotnú definíciu tradície z pohľadu teológie:

Samotná definícia slova tradícia uvádza, že je to môže byť čokoľvek, a potom menuje, čo všetko sa za tradíciu môže vydávať a vydáva. Takto vidíme, že tradícia je v teológii definovaná ako doktrína, o ktorej sa predpokladá, že má božskú autoritu, hoci nepochádza z Písma, a to najmä:

 • (v kresťanstve) doktrína, ktorá nie je explicitná v Biblii, ale usudzuje sa, že vychádza z ústneho učenia Krista a apoštolov.
 • (v judaizme), nariadenie ústneho zákona nie z Tóry, ale usudzuje sa, že ho Boh dal Mojžišovi.
 • (v islame), príslovie alebo skutok pripísaný prorokovi, ale nezaznamenaný v Koráne. (zdroj: internet, Wikipédia/tradícia)

Nech Boh žehná jedného z mojich prvých učiteľov viery, ktorý mi už pred rokmi povedal: „Neštuduj teológiu, z nej nevyžiješ.“ Mal 100% pravdu. Katolícka teológia učí lži, ktoré Boh v Písme nazýva učenie démonov (dôkaz 1Tim 4,1: Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov). Kto srdcom pozoruje to, čo číta a počúva, ten už aj sám vidí, že teológia vyhlasuje za tradície čokoľvek, čo NEMÁ PÔVOD v Písme, rozumej: čo nepochádza od Boha, ale sa za Božie považuje a preto aj ľuďmi vyhlasuje. A presne takou tradíciou, nepochádzajúcou od Boha, ani z Písma, sú vianoce.

Slovo kresťanské označuje čokoľvek, založené na Kristovi, alebo Jeho učení. Nech sa nik neurazí, ale je nemožné nazývať kresťanským niečo, čo Kristus sám nikdy neprikázal, neučil a od svojho ľudu nikdy nechcel. Verte, Ježišovi ani na um neprišlo oslavovať Jeho príchod na svet v schránke, ktorá bola len odbleskom toho, kým Ježiš, čoby Všemohúci a jediný Boh, skutočne je. Vianoce preto nie sú kresťanskou tradíciou, rozumej založenou na Kristovi a Jeho učení. Sú obyčajnou, ľudskou tradíciou, založenou na úplne inom základe, než sa ľuďom hovorí. Jedným z nepopierateľných dôkazov je aj fakt, že sviatky, ktoré Boh naopak – sláviť prikázal, majú konkrétny dátum, zjavujúci zámer Boha s týmto sviatkom. Biblia vianoce naozaj NIKDE nespomína, neučí, a už vobec nekáže ako prikázaný kresťanský sviatok pod trestom hriechu. Toto učí, vyhlasuje a pod trestom prikazuje iba falošný systém viery, zvaný katolicizmus. Ja viem, že tu hovorím priamo proti najväčšiemu falošnému systému viery na svete a proti najväčšej inštitúcii, ktorá tento falošný systém viery propaguje a hlása ako tradície už celé storočia, ale toto je pravda Písma. Vôbec tým však nemám v úmysle posudzovať tých, ktorí sú v tomto systéme klamaní a podvádzaní už celé desaťročia, hoci úprimne hľadajú Boha. Ľudia majú právo poznať pravdu. Čo tvrdím, je založené na Pravde Božieho Slova – na Kristovi a Jeho osobnom učení. Že hovorím pravdu, dokážem nielen Božím Slovom, ale aj historickými dôkazmi.

Smutným faktom však aj tu ostáva, že aj veriaci, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, túto pravdu Písma vôbec nepoznajú a väčšina z nich navyše nemá ani len potuchy o tom, ktoré sviatky Boh naozaj sláviť prikázal a prečo. A preto ostávajú pri slávení toho, čo ich dušiam nijako neprospieva. Ignorovaním pravdy Božieho Slova vlastne hrešia a hriech Boha naozaj nijako neoslavuje. Boh o takýchto márnych, ľudských tradíciách a aj ich odovzdávaní ďalším generáciám, hovorí skutočne varovné slová. Dôkaz:

A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. (Mk 7,13)

Dobre si všimnite, že Boh tu ľudí usvedčuje z hriechu: „A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate.“ Ak si niekto myslí, že toto nevadí a že hriech ignorovania a rušenia Božieho Slova a odovzdávanie márnej, ľudskej tradície, ostane bez následkov, fatálne sa mýli. Boh je síce veľmi dlho trpezlivý a zhovievavý, ale žiadne ľudské správanie bez následkov nenecháva (dôkaz Ex 34,7: On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!); (Gal 6,7: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.). Odovzdávanie falošného učenia a tradícií, ktoré rušia Božie Slovo, Boh sám nazýva hriechom pohoršovania a všetkým, čo toto robia, oznamuje aj jeho následky (dôkaz Mt 5,17-20: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.); (Mt 18,6-7: Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!).

Ak teda naozaj a úprimne veríme v Ježiša a ak chceme naozaj Ním prikázané sviatky sláviť a tým Ježiša náležite oslavovať, musíme ich najprv my sami poznať a vedieť, kedy ich Najvyšší Boh a Pán, Ježiš Kristus, sláviť prikázal a prečo. Iste mi tu dá každý za pravdu, že tak, ako o záležitostiach firmy rozhoduje jej majiteľ, tak, ako o výrobku rozhoduje jeho výrobca, a o rodine rodič, tak o záležitostiach oslavy Boha ako aj učenia o Ňom a všetkého, čo sa Boha týka, rozhoduje Boh. A tento náš jediný a pravý Boh nám od začiatku prikazuje sláviť celkom sedem sviatkov, z ktorých tri sú výročné sviatky (v presne určené dni) a vianoce medzi nimi naozaj nikdy neboli a nie sú:

 1. Sviatky Prechodu – veľkej noci (Lv 23,5: Na štrnásty deň prvého mesiaca podvečer bude Pánov Prechod)
 2. Sviatky Nekvaseného chleba (Lv 23,6: na pätnásty deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov: sedem dní budete jesť nekvasené chleby.)
 3. Sviatok Žatvy Prvotín (Lv 23,10.11: „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi! On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň po sobote ho bude kňaz podávať.)
 4. Päťdesiatnica – Turíce (Lv 23,15-17: Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov  až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia). Zo svojich bydlísk prinesiete dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch desatín efy jemnej múky, upečené s kvasom ako obeta prvotín pre Pána.)
 5. Sviatok Poľníc (Lv 23,24: „Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiaca bude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením.)
 6. Deň Zmierenia (Lv 23,27: „Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.)
 7. Sviatok Stánkov (Lv 23,34: „Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov.)

Toto je výpočet všetkých, Bohom prikázaných sviatkov, ktoré sú skutočnou tradíciou cirkvi a ktoré slávili a pripomínali si aj apoštoli, aj všetci veriaci prvotnej Cirkvi až do momentu veľkého odpadu (obdobia temna a inkvizície). Ako vidíte, vianoce sa tu nikde nespomínajú, ani neprikazujú. Určite nie Bohom.

 

NARODIL SA JEŽIŠ SKUTOČNE V DECEMBRI?

NIE. A jedinou istotoum odpoveďou a historickým dôkazom v tejto veci, je znova Slovo nášho Pána. Pozrime sa preto priamo na to, čo o okolnostiach narodenia Ježiša hovorí Biblia a prečo. Ak tvrdíme, že vianocami dodržiavame tradície cirkvi, či kresťanské tradície, potom tvrdíme, že túto tradíciu sme sa naučili od Krista a jeho apoštolov, je tak? Lenže toto naše tvrdenie nie je pravda a je neuveriteľné, ako málo ľudí sa nad tým čo len zamyslí. Ak by boli vianoce tradíciou pochádzajúcou od Krista (kresťanským sa predsa označuje všetko, čo pochádza od Krista), potom by sme predobraz ich slávenia museli vidieť už v Starom Zákone, je tak? Ale Starý Zákon toto nikde neučí. Dokonca ani len nenaznačuje.

Čo na túto tému hovorí Nový Zákon? Lukáš píše vo svojom evanjeliu jasne, že Mária počala Ježiša po návšteve anjela Gabriela, čo bolo v šiestom mesiaci (dôkaz Lk 1,26-27: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.). Ak k šiestemu mesiacu pripočítame 9 mesiacov trvajúce tehotenstvo, je jasné, že Ježiš sa v decembri narodiť nemohol. Toto je logický a prirodzený fakt. Na toto žiadnu teológiu, ani univerzitu netreba. Písmo totiž jasne hovorí, že Mária neporodila predčasne, ani Ježiša neprenášala, ale že Ježiš sa narodil presne v momente, keď nadišiel čas (dôkaz Lk 2,6: Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.). Vieme, že Boh je Pánom času a že všetko spravil vhodne na svoj čas (dôkaz Kaz 3,11). Matematika je v tomto prípade ľahká. Ak Mária počala v šiestom mesiaci, Ježiš sa nenarodil skôr, než 9 mesiacov neskôr, čo znamená, že sa narodil najskôr začiatkom marca a verte, že ani apoštoli Jeho narodeniny nikdy neoslavovali. Je naozaj neuveriteľné, koľké storočia je ľuďom predkladaná lož, a ako jej ľudia zaťato veria aj napriek tomu, že sa im spomínané pasáže Písma čítajú v kostoloch naozaj každý rok a to počas celého obdobia tohto vymysleného sviatku. Ježiš mal aj tu úplnú pravdu: Majú uši, ale nepočujú, srdce si zavreli….

Pravdou teda je, že ani Nový Zákon sláviť vianoce ako prikázaný sviatok neučí a katolicizmus o Ježišovom narodení v decembri klame rovnako, ako aj o tom, že tento sviatok prikázal Boh a kto sa ich lži odmieta účastniť, má podľa nich hriech. Nemá. Hriech je tu len na strane tých, čo sa tejto ohavnej lži dopúšťajú a klamú milióny navyše aj tvrdením, že ich Boh za neslávenie výmyslu potrestá. História prvotnej cirkvi a tradície, ktoré zachovávali podľa príkazu a učenia Ježiša Krista už od čias Mojžiša, a ktorú vidíme aj v knihe Skutky apoštolov, naozaj ani na jedinom mieste žiadne vianoce, ani oslavu príchodu Boha na svet vo fyzickej forme, nespomína. A nerobia tak ani apoštolské listy, ktorými sú nám dané úpravy pre život kresťana podľa Božej vôle, vo všetkých jeho aspektoch (od výberu partnera, cez manželstvo, prácu, až po správanie sa cirkvi až do druhého príchodu Ježiša na zem), nič podobné ani len nenaznačujú. Práve naopak – varujú nás pred falošnými apoštolmi a luhármi, ktorí majú vo svedomí vypálené znamenie, majú ducha Antikrista a učia diablove doktríny (dôkaz 1Tim 4,1-3). A nemôžeme nespomenúť ani druhé Božie prikázanie (katolicizmom z desatora už vyňaté), ktoré zakazuje výrobu, poklonu, aj modlitbu k sochám, obrazom a tepaným, či tesaným, či inak vyrobeným podobám Boha, anjelov a iných stvorení (dôkaz Ex 20,4-6: Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy). Väčšina veriacich však nevie ani len to, že katolicizmus druhé prikázanie z Božieho desatora vyňal a desiate rozdelil na dve, aby učenie vyhovovalo lži, ktorú tento falošný systém hlása.

Katolicizmus teda aj tu učí opak toho, čo prikazuje Boh, keďže jeho predstavitelia prikazujú a oklamaní veriaci sa klaňajú aj – prepáčte – aj somárovi, aj baranom za ohrádkou. Oklamaní ľudia ani len netušia, že porušovaním Božieho prikázania Boha iba urážajú. Aj autor ďalšej z biblických kníh, Ezdráš, píše vo svojej knihe veľmi jasne,  že mesiac Chislev (deviaty mesiac židovského kalendára) bol naozaj známy ako veľmi chladný a daždivý. Potom, čo Ezdráš  hovorí, že sa zástupy zhromaždili v Jeruzaleme “v deviatom mesiaci [Chislev], na 20.deň tohto mesiaca,” Ezdráš píše, že ľudia sa “triasli . . . pre husté lejaky.” Pokiaľ ide o poveternostné podmienky v tomto období roka, samotní zhromaždení povedali: “Je sezóna dažďov. Nie je možné ostať vonku.” (dôkaz Ezd 10,9.13; Jer 36,22). Nečudo, že pastieri, žijúci v tejto časti sveta nenechávali v tomto čase svoje stáda nocovať vonku, zvlášť pred príchodom Decembra! Biblia však jasne hovorí, že pastieri, v čase narodenia Ježiša, strážili svoje ovce vonku. Evanjelista Lukáš o tomto fakte píše doslova, že v čase narodenia Ježiša, pastieri “v noci bdeli a strážili svoje stádo” blízko Betlehema. (dôkaz Lk 2,8-12: V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. …). Je dôležité si všimnúť, že pastieri vlastne žili vonku, nie že von, pásť svoje stáda, vychádzali iba cez deň. Svoje stáda mali teda vonku aj v nociVyjadruje tento popis vonkajšieho života pastierov a poveternostné podmienky decembrového daždivého a chladného počasia v Betleheme, podmienky narodenia Ježiša? Nie, nevyjadruje. Takže okolnosti týkajúce sa narodenia Ježiša jasne ukazujú, že Ježiš sa nenarodil v decembri. 

 

PODSTATA VIANOC, KTORÁ SA NIMI ZAKRÝVA

Poznajúc skutočnú pravdu Boha o sviatkoch a tradíciách ich slávenia, potom sú logickými nasledujúce otázky:

 1. Prečo sú ľudia celé storočia klamaní údajnými služobníkmi Boha, že sa Ježiš narodil v decembri, keď Ježiš sa v decembri vôbec nenarodil?
 2. Prečo katolicizmus vyhlasuje ľudskú tradíciu, zvanú vianoce, za prikázaný, Boží sviatok a uzatvára jej slávenie pod hriech, keď Boh nikdy nič také neprikázal, ani Mu na um nezišlo?
 3. Čo sa za dátumom vianoc naozaj skrýva a vznik čoho si tu kto pripomína?

Odpovede na tieto otázky nájdeme znova v Pánovom Slove:

 1. To, čo sa ľuďom dodnes odovzdávalo ako pravdy viery, bolo zvodné učenie démonov. Klamanie ľudí katolicizmom je vedomé a zámerné a predstavitelia tohto systému viery to veľmi dobre vedia. Preto tieto katolícke (nie kresťanské) sviatky neslúžia Bohu, ani Ho neoslavujú, ale dejú sa pre mrzký zisk. Tým ziskom je politická moc v prvom rade a rast jej finančného kapitálu na upevňovanie a podporu tejto moci (dôkaz 1Tim 4,1-3).
 2. Pretože katolícka cirkev je politicko-náboženská inštitúcia, nie Božou Cirkvou (dôkaz Zjv 17,1-7.15.18). Preto Boh svoj ľud z tohto falošného systému volá ODÍSŤ (dôkaz Zjv 18,4-5: A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.), sleduje predovšetkým zámery politické a keďže politika je satanovým nástrojom vlády, nie Božím, sleduje sa tu Satanov zámer a cieľ (dôkaz 1Sam 8,7: A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi.). A že Ježiš nikdy pre svoje deti svetskú vládu v zmysle kráľov, prezidentov a diktátorov nikdy nechcel, hovorí jasne (dôkaz 1Sam 12,19: A všetok ľud hovoril Samuelovi: „Modli sa za svojich sluhov k Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli! Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa!“). Ak Boh nechcel politickú vládu nad svojím stvorením, nechcel ani alianciu Božej Cirkvi s politikou. Preto tejto politicko-náboženskej organizácii ohlasuje trest, nie požehnanie. Ako vidno z Božieho Slova, katolicizmus ľudí opíja vínom smilstva. A ako hovorí Boh sám, smilníci budú mať podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve (dôkaz Zjv 21,8: Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.). To je dôvod, prečo Ježiš volá svoj ľud z tohto falošného systému preč.
 3. Narodením Spasiteľa sa v skutočnosti prekrýva vznik Svätého Rímskeho Impéria, ako poslednej svetovej vlády pred príchodom Ježiša Krista a korunovácia jej cisára. Písmo jasne učí, že tomuto Svätému Rímskemu Impériu, alebo jednotnej svetovej vláde posledných čias, bude vládnuť politický vodca, zvaný Antikrist a jeho pomocníkom bude Falošný prorok – posledný pápež katolicizmu (dôkaz Zjv 13). Táto aliancia politiky a náboženstva bude nástrojom Satana a ako hovorí Ježiš sám, bude nielen zabíjať svätých Najvyššieho, ale  bude bojovať aj proti Baránkovi, v čase Jeho druhého príchodu na zem (dôkaz Dan 8,23-25; Zjv 12,17). Dôkazom, že katolícka cirkev je politicko-náboženskou inštitúciou, nie Božou Cirkvou je aj fakt, ktorý vidíme a sledujeme po každých voľbách hláv štátov sveta: či nechodia všetci zvolení prezidenti a králi po svojom zvolení najprv do Ríma, upevniť alianciu s katolíckou cirkvou a jej predstaviteľom? A to sa deje len preto, aby tak katolicizmus poháňal ľudí v poslušnosti politikom. Ešte stále veríte, že katolicizmus, je nástrojom Boha? Ale Boh o ňom, ako aj o ďalších troch falošných systémoch viery prorokuje už v Zach 6,1-8 a začiatok jeho pôsobenia opísuje v Zjv 6,1-8 ako o systéme viery, zvanom biely duch, a hovorí o ňom, že tento systém viery uháša Pánovho Ducha. A Pánovo Slovo učí naopak, že Pánovho Ducha máme roznecovať, nie uhášať (dôkaz 1Sol 5,19). To, čo sa správa v protiklade s Božou vôľou, nemôže byť Boží nástroj, ani vôľa pre Jeho ľud.

Už vieme, že Ježiš nám vianoce sláviť neprikázal a sláviť neučil a preto o nich, čoby prikázanom, ani ľudskom sviatku, v Písme niet ani zmienky. A vieme, že Boh prikázal sláviť dohromady iba sedem sviatkov, a že vianoce medzi nimi nikdy neboli a nie sú. Okrem toho sme priamo v Písme videli, že sviatkom, ktoré Ježiš sám naozaj prikázal, a ktorých slávenie ustanovil z pokolenia na pokolenie, ustanovil aj celkom KONKRÉTNY DÁTUM. Nie pohyblivý, ako to katolicizmus klamlivo učí o sviatku Veľkej noci.

Poviem to priamo: slávenie vianoc ako ľudskej tradície, bez lži o tom, že Ježiško nosí darčeky (čo je ponižovaním Boha na zásielkovú službu), a bez utekania do kostola NIE JE HRIECH. Je to len obyčajný ľudský zvyk, nemajúci základ v Písme, ani v Bohu. Je to to isté, ako oslava narodenín.

Hriechom ale je a ostáva fakt, že katolicizmus lož o Bohom prikázanom slávení vianoc (?!), ako sviatku Jeho narodenia, uzatvára pod hriech, čím hovorí a učí toto: „Každý, kto našu lož o Vianociach odmieta, neprijme a sláviť do kostola neprijde, má hriech.“ Takto vyhlasujú Boha za luhára a toto je rúhanie a hriech. A o luhároch Boh hovorí jasne, že títo majú podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve (dôkaz Zjv 21,8).

Zamyslite sa predsa: Kde v Písme Boh odmietanie lži a oslavu klamstva nazýval hriechom? NIKDE! Práve naopak, Boh hovorí jasne, že otcom lži je SATAN (dôkaz Jn 8,44: Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.). Koho teda oslavuje lož? Satana. A katolicizmus práve túto lož učí a tým všetci, čo túto ich lož veria a dopúšťajú sa jej (rozumej: majú podiel na tejto oslave klamstva), rušia Božie Slovo pre svoje obyčaje a TÝM HREŠIA. Celé je to teda presne opačne, než sa ľuďom predkladá.

Poviem to ešte inakšie: Pokojne si postav stromček a daj rodine darčeky. Len neznesväcuj seba ani svoje deti klamstvom o narodení Ježiša v decembri, neklam ich, že majú hriech, ak sa onoho divadla v mene lži nezúčastnia, a že tie darčeky pod stromčekom doniesol Ježiš. A už vôbec nechoď na žiadne polnočné modloslužby falošného systému viery a tých, čo klamú a svojím klamstvom znesväcujú seba aj duše všetkých, ktorí ich počúvajú a veria im. Len tak neurazíš Boha a nepoškodíš seba, ani svojho blížneho. 

 

PREČO SA TEDA VIANOCE SLÁVIA PRÁVE 25.decembra? ČO JE TOTO ZA DÁTUM?  

Nuž, historické fakty hovoria jasnou rečou: 25.decembra 800, bol kráľ Karol Veľký korunovaný pápežom Levom III. za cisára Svätého Rímskeho Impéria. Od tohto momentu sa spĺňa proroctvo (Dan 2,42-43a ľudstvo sa dostáva do posledných čias pred druhým príchodom Ježiša Krista na zem. Deň korunovácie Karola Veľkého za cisára Svätého Rímskeho Impéria (odtiaľ aj vlajka EU so zlatými hviezdami a modrým pozadím, čo je prevzané z proroctva Zjv 12 a je obsahom tzv.svätého elementu, naznačujúc tak, že sa jedná o Sväté Rímske Impérium), sa zapečaťuje aliancia politiky a náboženstva na upevnenie vlády kráľa sveta, ktorým je Satan (dôkaz Mt 12,26). Každý skutočný kresťan by mal vedieť a poznať proroctvá Písma, ktoré jasne ukazujú, že politici sa vždy snažili upevniť svoju moc aj nábožensky, inak jednotu svojich vlád a spoluprácu ľudu na záujmoch vládcov nikdy nedocielili a dosiahnuť nemohli (dôkaz Dan 3,1-7). Od jeho čias všetci ďalší králi (dnes prezidenti) Svätého Rímskeho Impéria považovali svoje kráľovstvo za potomkov Karla Veľkého, ako aj za pokračovanie francúzskej a nemeckej monarchie. Tieto a ďalšie machinácie viedli ku konečnému rozdeleniu Ríma a Konštantinopolu vo Veľkej schizme (obdobie temnoty) z roku 1054, o ktorej píše aj apoštol Pavol ako o odpade a to dávno predtým, než katolicizmus vôbec vznikol (dôkaz Sk 20,29-30). To je dôvod, prečo sa všetci novozvolení predstavitelia štátov chodia klaňať pápežovi do Ríma. Upevňujú tak politicko-náboženskú alianciu (neviestka sediaca na šelme v Zjv 17).

Na adresu vianoc poviem toľko: nie sú kresťanskou tradíciou a už vôbec nie pripomienkou narodenia Spasiteľa Ježiša, a nikdy ňou neboli, keďže tento sa v decembri nikdy nenarodil. Sú obyčajným ľudským obyčajom, sledujúcim zámery toho, kto ich vymyslel. Tu sa iba opakuje, čo už robil Nabuchodonozor – náboženskými predstaviteľmi sa upevňuje politická moc a zjednotenie ríše, ktorej vládcom bude onedlho Antikrist osobne. 25.december je pamätným dňom korunovácie cisára Svätého Rímskeho Impériaoslava poslednej svetovej vlády, prorokovanej 2650 rokov predtým, než vôbec vzniklo. A Daniel jasne prorokuje, že počas tohto posledného impéria sa Ježiš vráti na zem, aby zosadil ľudské vlády a nastolil svoje kráľovstvo, ktorému nebude konca.

Zamyslite sa: Prečo katolicizmus uzatvára slávenie ľudského obyčaja (politickej moci) pod ťažký hriech, keď Boh nič také nehovorí? Veď tým len dokazuje, že opakuje Nabuchodonozorov nezmysel (nič nové pod slnkom – viď Dan 3,4-6). Čoskoro bude vydaný príkaz, aby všetci, ktorí sa odmietnu klaňať Antikristovi, jeho jednotnej svetovej vláde, a ktorí neprijmu jeho znak na pravú ruku a na čelo a nebudú uctievať jednotné svetové náboženstvo, boli zabití. A príkaz na ich zabíjanie bude vydaný Falošným prorokom – posledným pápežom katolicizmu (dôkaz: Zjv 13,11-18). 

Ešte stále veríte, že toto oslavuje Ježiša?

 

Žijeme v čase konfliktov, keď národy neustále bojujú proti sebe. Politické vlády sú neustále zapletené do argumentov a diskusií. Manželstvá sú rozbité a zničené rodiny sú normou. Tí, čo tvrdia, že sú služobníkmi Boha, ľud iba zvádzajú a klamú. Jedni vedome, druhí nevedome, poslušne plniac príkazy pohlavárov. Napriek tomu Ježiš prišiel, aby uzdravil rany a vyriešil konflikty ľudstva. Ale aj v  týchto časoch ťažkostí je Ježiš stále odpoveďou. Stále stojí pri dverách každého z našich životov a klope. Ak Ho pozveme a urobíme ho Pánom našich životov, môže nás zachrániť pred zmätkom nášho súčasného sveta a môžeme si vychutnať pokoj na zemi, dobrú vôľu voči ľuďom.

Je možné a aj pravdepodobné, že medzi Izraelom a Palestínou bude podpísaná mierová dohoda, a to už v priebehu budúceho, alebo po ňom nasledujúceho roka. Keď bude podpísaná táto mierová dohoda, prorocký význam bude obrovský. Bude znamenať začiatok posledných sedem rokov známych ako 70. týždeň proroka Daniela. Toto sa Boh vráti späť k židovskému ľudu, aby splnil svoj sľub, že „tak bude celý Izrael spasený“ (viď Rim 11,26: a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.). To bude znamenať aj začiatok posledných sedem rokov pred bitkou pri Armagedone a druhým príchodom Ježiša na zem.

Počas tohto posledného sedemročného obdobia nastane najväčšia duchovná obnova, akú svet kedy poznal. A práve počas tohto obdobia sa k vláde dostane Antikrist a jeho jednotná svetová vláda. Inými slovami, bude to „najlepší čas“ a „najhoršie časy“.

Sprav všetko preto, aby si bol spasený a nespoliehaj sa na klamné reči falošného systému viery.

Zuzana

 

 

 

 

Hlavný exorcista má varovanie pre každého katolíka, ktorý má ruženec

25.05.2024

Lož má naozaj krátke nohy. A tak ako z USA počuť varovanie o dekádach utajovanom výskume a inteligencii s entitami za tzv. UAP alebo UFO, tak aj Katolícka Cirkev postupne zjavuje podvod za podvodom. Mariánska devócia totiž nie je učením Písma, len ľudovou tradíciou. Rovnakou, akú vyčítal Ježiš Farizejom a Zákonníkom svojej doby, keď im klamanie Božieho ľudu vyčítal, [...]

Šéf WHO môže čeliť obvineniu z genocídy

20.05.2024

Jim Ferguson dnes na X (Twitter) uverejnil správu, že najvyšší predstaviteľ WHO – áno, a prepytujem Svetovej Zdravotníckej Organizácie – a bývalý terorista Dr. Tedros, ktorý nie je doktorom medicíny, ale je bývalým členom Frontu za oslobodenie národa Tigray – vysoko fialovej teroristickej organizácie a na zakázanom zozname zakázaných teroristických organizácií v USA, [...]

Čas Piatej Poľnice JE TU

15.05.2024

Napriek tomu, čo si kto myslí o Biblii a proroctvách posledných čias, Boh je verný a proroctvá Písma sa spĺňajú jedno za druhým. A pravdou je, že pred pár dňami ľudstvo naozaj vstúpilo do času naplnenia proroctva piatej poľnice Zjavenia. Detaily si môže v Písme vyhľadať každý, kto verí. Dôkazom, že sa naozaj deje, čo proroctvo hovorí je aj fakt, že sa o zjaveniach [...]

facebook, socialna siet, dieta, tablet

Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná koláž. Zobrazuje novinárov, ktorí majú byť "odstavení"

29.05.2024 20:20

Koláž sa objavila aj pod facebookovým príspevkom strany Smer či priamo v komentároch na profile predsedu vlády Fica.

Hana Sipková

V Tatrách bez stopy zmizla mladá Bratislavčanka. Mobil nechala v apartmáne, pátrajú po nej od nedele

29.05.2024 18:04

Po nezvestnej žene pátrali aj horskí záchranári.

gaza

Vojna v Gaze pravdepodobne potrvá ďalších sedem mesiacov, povedal izraelský predstaviteľ

29.05.2024 17:50

Za cieľ operácie si Izrael podľa Hanegbiho stanovil zničenie vojenskej infraštruktúry Hamasu a jeho spojencov.

Marián Magát

Marián Magát obžalovaný z extrémizmu zostáva vo väzbe

29.05.2024 16:55

Špecializovaný trestný súd zamietol návrh obžalovaného na prepustenie z väzby.

zuzliak

Veriaci by mali mať odvahu usvedčovať falošné systémy viery všade, kde tieto odporujú Bohu klamaním a zvádzaním ľudí.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 149337x
Priemerná čítanosť článkov: 2531x

Autor blogu

Kategórie